Ti scœpœ l’üccëllœ (in corsivo!)

Una nostra lettrice che ci ha chiesto una breve storia erotica scritta in corsivo

Per Alice, una nostra lettrice che ci ha chiesto una breve storia erotica in corsivo

Mi fissi nëgli œcchi, mæ nœn ricæmbiœ lœ sgüærdœ. Hæi il cæzzœ dürœ cœmë il mærmœ ë tüttæ læ miæ ættënziœnë è rivœltæ æ qüëllœ: 24 cëntimëtri di piæcërë chë iœ œræ fæcciœ spærirë nëllæ miæ bœccæ.

Qüændœ të lœ sücchiœ nœn pënsœ æ æltrœ: vœgliœ sœlœ müngërti il cæzzœ ë sëntirmi læ tüæ püttænæ dægli œcchi grændi. Tü cœn ünæ mænœ mi æffërri ünæ ciœccæ di cæpëlli ë mi güidi il mœvimëntœ.

Trœviæmœ il ritmœ insiëmë, œgni tæntœ mi spingi læ tëstæ për færmëlœ prëndërë æncœræ più nël prœfœndœ. Mi sëmbræ qüæsi chë mi stæi sfœndændœ læ gœlæ mæ nœn mi fërmœ.

Vœgliœ sëntirë læ tüæ sbœrræ cœlærmi dællæ bœccæ. Sœlœ æ qüël püntœ, cœl fæccinœ sënsüælë ë lë gœccë chë mi cœlænœ dællë læbbræ, særò prœntæ për pæssærë æl cæzzœ dël tüœ æmicœ. Ci stæ güærdændœ…

Nœn sœ së rësistë æncœræ.